Regulamin

 • Sklep internetowy www.cs-cart.pl (zwany dalej sklepem) prowadzony jest przez: SoftSolid z siedzibą w Rokietnicy, ul.Sportowa 14, 62-090 Rokietnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. przez Burmistrz Miasta i Gimny Rokietnica, NIP PL8421361047, Regon 300377238
 • Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.
 • Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.
 • Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności
  a) Płatność przelew
 • Wszystkie towary są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Addony (moduły) mogą być wysyłane do klientów w postaci zakodowanej, uniemożliwiającej dostęp do kodu źródłowego oraz nieautoryzowane modyfikacje. Kodowanie addonów ma na celu ochronę własności intelektualnej producenta addonów (modułów).
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.
 • Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
 • Reklamację należy składać w siedzibie sklepu, pisemnie na adres sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego biuro@cs-cart.pl. Sklep ustosunkuje do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.
 • Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z Konta oraz Formularza Zamówienia, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  - Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  - Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  - Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego